Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Odkazy

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FNB A LF MU

Zde naleznete odkazy na odborné české i zahraniční organizace a společnosti, ve kterých jsou naši zaměstnanci nějakým způsobem zapojeni.
 
PS dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízeních. Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost. Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců na činnosti poradních orgánů Parlamentu České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR, komor lékařů, farmaceutů a dalších profesních komor, jakož i dalších orgánů a institucí na nejrůznější úrovni, zabývajících se problematikou zdravotnictví.

Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)
ČNPS si klade za hlavní cíl sdružení odborníků i zájemců o psychofarmakologii a příbuzné obory. Je pořadatelem Česko-slovenské psychofarmakologické konference, která v lednu 2008 oslavila padesátileté jubileum. Kromě jiného se na jejím portálu nachází odkaz na elektronickou verzi časopisu Psychiatrie, detaily k udílení Ceny ČNPS za originální odbornou práci z oblasti psychofarmakologie i nejlepší vývěsková sdělení a řada dalších věcí.

Společnost pro biologickou psychiatrii (SBP)
Smyslem fungování SBP je podpora preklinického a klinického výzkumu v biologické psychiatrii a šíření současných poznatků z biologické psychiatrie mezi klinickou a laickou veřejností. Dále tato společnost pořádá vědecká setkání, semináře a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů, stejně jako podporuje popularizaci vědeckých poznatků biologické psychiatrie a vyjadřuje se veřejně k problémům v oblasti biologické psychiatrie a souvisejících oblastí. Web obsahuje podrobný popis činnosti, složení výboru, aktuality a odkazy na odborné společnosti. Na své si přijdou i případní zájemci o členství. 

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP)
ČSKIP vznikla na PK v Brně z iniciativy skupiny klinických psychologů a lékařů, kteří se začali v KIP vzdělávat a cvičit koncem 80. let pod vedením zahraničních lektorů. Zajišťuje vzdělávání v rámci celorepublikových vzdělávacích akcí, oganizuje mezinárodní vzdělávací semináře, zajišťuje svým členům přístup k zahraničním vzdělávacím akcím a odborné literatuře. Společnost je od r. 1996 řádným členem IGKB (Internationalle Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben und Imaginative Verfahren in der Psychotherapie, se sídlem v Göttingen). ČSKIP úzce spolupracuje se zahraničními národními společnostmi KIP (především německou, švýcarskou, rakouskou a slovenskou).

Globální organizace věnovaná neuro-psychofarmakologii.
 
Mezinárodní organizace, jejímž cílem je spojit výzkumné pracovníky v oboru schizofrenie a příbuzných poruch za účelem výměny nejnovějších poznatků a facilitace jejich aplikace do klinické praxe, facilitace mezinárodní spolupráce, zprostředkování poznatků o metodice výzkumu, podpory publikací výsledků. Jejím cílem je též zvyšování povědomí laické komunity o osobních, rodinných či sociálních dopadech schizofrenie.

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno