Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Bc obor VS komb. forma: Ošetřovatelství v PSY

 

BDPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

 • Přednášky pro Bc obor Všeobecná sestra - kombinovaná forma probíhají v podzimním semestru.

 

BDPY051x Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe

 • Výuka odborné praxe pro Bc obor Všeobecná sestra - kombinovaná forma probíhá v podzimním semestru.

 

Anotace - Rozvrh - Studijni_literatura - Informace_k_organizaci_vyuky - Informace_k_ukonceni_predmetu

 

Anotace

 • Cílem předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí; se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění; se základy terapie psychických poruch; se zásadami komunikace s psychicky nemocnými a problematikou dětské psychiatrie. Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.
 • Cílem předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii - odborná praxe je naučit se komunikovat a poskytnout ošetřovatelskou péči pacientům s psychiatrickou diagnózou.

 

Rozvrh

Přednášky i praktická výuka probíhají v týdnu od 11. do 15. 9. 2017 v době 9.50 - 12.20 hod formou blokové výuky v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 2. podlaží. 

Aktuální rozpis výuky Ošetřovatelská péče v psychiatrii (přednáška + odborná praxe) pro komb. formu Bc oboru Všeobecná sestra najdete zde: 

Bc_blok_vyuka_podzim_2017.pdf


 

Studijní literatura

POVINNÁ LITERATURA

 

 1. KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line).2011. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html

 3. MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

 

 1. RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi, 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824

 2. ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie, 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942

 3. ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036

 4. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie, 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220


 

Informace k organizaci výuky pro Bc obor VS komb. forma

 • Výuka předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška probíhá blokově formou přednášek v týdnu od 11. do 15. 9. 2017.

 • Výuka předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii - odborná praxe probíhá nácvikem praktických dovedností u lůžka pacienta.


 

Informace k ukončení předmětu pro Bc obor VS komb. forma

 • Pro úspěšné absolvování předmětů Ošetřovatelská péče v PSY je nutná přítomnost na přednáškách i praktických cvičeních

 • Je povolena nejvýše 1 omluvená absence

 • V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku, v případě praktických cvičení s vrchní sestrou Milenou Švestkovou

 • Předmět Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška je ukončen zkouškou formou písemného testu. Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek

 • Předmět Ošetřovatelská péče v psychiatrii - odborná praxe je ukončen zápočtem, který je udělen po diskusi a po osobním rozhovoru studenta s cvičícím.


 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno