Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Všeobecné lékařství: PSY-přednáška

 

VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška 

 • Výuka probíhá pouze v podzimním semestru

 • Pověřeným zástupcem pro výuku VL na Psychiatrické klinice je doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.,   www.muni.cz/lide/40282-libor-ustohal                 

Anotace - Rozvrh_přednášek - Studijní_literatura - FAQ - Výukové_materiály - Otázky_ke_zkouškám - Informace_ke_zkouškám

  

Anotace

Výuka předmětu PSY-přednáška v jarním semestru neprobíhá


 

Rozvrh přednášek

Výuka předmětu PSY-přednáška v jarním semestru neprobíhá


Studijní literatura

POVINNÁ LITERATURA KE ZKOUŠCE, popř. jako příprava na stáže)

obsahuje zdroje, které jsou pro studium předmětu nezbytné buď celé, nebo jejich části.

 1. RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 9788024619859. Tato kniha může sloužit jako základ pro studium psychiatrie a to v celém svém rozsahu. Obsahuje jak kapitoly obecné psychiatrie, tak kapitoly z psychiatrie speciální a kapitoly týkající se terapie psychických poruch.

 2. HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd., 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. Tato kniha může sloužit jako alternativa k předchozí. Její znalost v celém jejím rozsahu však není nutná. V případě, že bude studentovi sloužit jako základní literatura, pak je nutné soustředit se na kapitoly obecné psychiatrie, speciální psychiatrie, psychofarmakologie a jiných terapeutických metod. Kapitoly týkající se etiologie psychických poruch a zobrazovacích metod pak mohou sloužit k zodpovězení některých specifických otázek při zkoušce.

 3. KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Portál LF MU (on-line), 2011. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html Zdroj je vhodný jako úvod pro studium psychiatrie. Jeho účelem je poskytnout povšechný přehled o základních konceptech, které psychiatrie používá a současně přiblížit psychiatrickou praxi tak, aby se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddělení. Její prostudování je vhodné před započetím stáží na Psychiatrické klinice.

DOPORUČENÁ LITERATURA KE ZKOUŠCE  

obsahuje zdroje, které nejsou pro studium předmětu vysloveně nezbytné, umožňují však jeho hlubší pochopení a pro splnění předmětu je jejich znalost výhodou.

 1. DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. 646 stran. ISBN 9788024748269. Tato kniha je vynikajícím zdrojem pro studenty, kteří si chtějí prohloubit znalosti zejména z obecné psychiatrie a diagnostiky. Pro ty studenty, kterým nevyhovovaly části obecné psychiatrie v prvních dvou učebnicích, může tento zdroj sloužit jako učebnice obecné psychiatrie a syndromologie.

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. Tato kniha je vhodná pro studium sexuologických otázek, které v Povinné literatuře nemusí být podrobně rozebrány.

 3. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. Tato kniha je vhodná pro studenty, kteří chtějí důkladněji porozumět psychoterapeutickým postupům. Může rovněž sloužit jako alternativa nebo doplnění informací na dané téma z Povinné literatury.

 4. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Portál LF MU (on-line). 2011. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-476-sexualita-u-nemocnych-s-psychickymi-poruchami.html Tento zdroj obsahuje základní informace o sexuálních problémech dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak projevy psychických poruch v sexuální oblasti, tak vliv léčby na sexualitu léčených včetně popisu, jak vzniklé problémy terapeuticky zvládat.


 

FAQ - Časté dotazy studentů k některým zkouškovým otázkám typu

Otázka 15 C: Svéprávnost, příčetnost, způsobilost k řízení motorových vozidel, držení zbrojního pasu

Otázka 20 C: Genetické faktory v etiopatogenezi duševních nemocí

Otázka 21 C: Psychologické modely duševních nemocí

Otázka 22 C: Neurobiologické modely duševních nemocí

Otázka 23 C: Rizikové a protektivní faktory duševních nemocí

Doporučené studijní podklady k výše uvedeným otázkám:

Otázka 25 C: Psychofarmaka a gravidita

Podklady k výše uvedené otázce je možné čerpat např. z těchto zdrojů:

Otázka 7 B: Farmakogenní duševní poruchy (duševní poruchy jako nežádoucí účinky farmakoterapie)

 • Tato otázka z velké části vyžaduje, abyste využili znalosti z jiných otázek -  tedy zejména těch, které se týkají organicky podmíněných poruch, protože farmakogenní příčina se řadí mezi organické příčiny. Budou sem patřit diagnózy charakteru kognitivního deficitu (vyvolané např. anticholinergními látkami, benzodiazepiny), velká skupina farmakogenních delirií (např. anticholinergní látky, bezodiazepiny, popř. opioidy), organické halucinózy (např. dopaminergní látky), organické poruchy nálady (např. kortikoidy, přesmyk do mánie indukovaný antidepresivy) atd. Z jiného úhlu pohledu se tato otázka bude týkat účinků látek, jako např. kortikoidy, dopaminergní látky, anticholinergní látky, benzodiazepiny, opiáty... Tento výčet samozřejmě není úplný, ale může vám posloužit jako základ. 

 

Výukové materiály (prezentace přednášek)

Úvod do psychiatrie: Uvod_do_psychiatrie.ppt

Sexuologie: Lekarska-sexuologie.ppt

Kompletní výukové materiály (semináře, kazuistiky z PSY cvičení) najdete zde:  is.muni.cz/el/1411/jaro2018/VLPY9X1c/um/


 

Otázky ke zkouškám

Zkouška z Psychiatrie je ústní a skládá se ze 3 otázek: A - Obecná psychiatrie, B - Speciální psychiatrie, C - Klinický management psychických poruch.

Seznam otázek a významné pojmy ke zkoušce pro předmět VLPY9X1p najdete zde:

Otazky_Psychiatrie_VL_fin.doc

Otazky_Psychiatr_VL_fin_pojmy.doc


 

Informace ke zkouškám

 • Přihlašování studentů ke zkouškám je v řádném zkouškovém období možné přes Informační systém LF MU, kde jsou vypsané termíny zkoušek. Podmínkou přihlášení se ke zkoušce je, aby student měl ukončenou stáž z Psychiatrie a udělený zápočet z Psychiatrie - cvičení v IS MUNI. 

 • Kód předmětu pro přihlašování na zkoušku z Psychiatrie pro studenty 5. ročníku VL  je VLPY9X1p.

 • Předtermíny z psychiatrie (v průběhu semestru) je možné vypsat po předběžné domluvě studentů se sekretářkou PK během stáží nebo při jejich ukončení.


 

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno