Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Bc obor PA a ZZ: Ošetřovatelská péče v PSY a Neodkladná péče v PSY

SPOLEČNÉ PŘEDNÁŠKY PRO Bc OBORY "PA" A "ZZ"

BPPS061p Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška

 • Přednášky pro Bc obor Porodní asistentka probíhají v jarním semestru.

 • Odkaz na informace o předmětu v IS MUNI: is.muni.cz/predmety/predmet.pl

BZPS061p Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška

 • Přednášky pro Bc obor Zdravotnický záchranář probíhají v jarním semestru

 • Odkaz na informace o předmětu v IS MUNI: is.muni.cz/predmety/predmet.pl

 

Anotace - Rozvrh - Studijní_literatura - Informace_k_organizaci_výuky_pro_Bc_obory - 

Informace_k ukončení_předmětu

 

Anotace -  společná pro oba Bc obory:

 • Cílem předmětu je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči            o nemocné s poruchou psychických funkcí.

 • Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí (vnímání, emotivita, myšlení, paměť, intelekt a osobnost).

 • Dále se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění

 • Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch - farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby.

 • V rámci přednášek budou také seznámeni se zásadami komunikace s psychicky nemocnými

 • Samostatná přednáška bude věnována problematice dětské psychiatrie - pedopsychiatri.

 • Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.


 

Rozvrh - společný pro oba Bc obory 

Rozvrh pro oba Bc obory najdete zde: 

Rozvrh_Bc_PA_ZACH_jaro_2017.doc

Pozn.: Přednášky pro obor Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář probíhají současně. 


 

Studijní literatura - společná pro oba Bc obory

POVINNÁ LITERATURA:

 1. KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál LF MU (online). Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, ČEŠKOVÁ,  Eva a DRTÍLKOVÁ Ivana. Obecná a speciální psychiatre. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál LF MU (online). Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html

 3. MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel. Psychiatrie: učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese. Vyd. 2, Praha, Portál, 2010. 143 s. ISBN 978-80-7367-723-7.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

 1. RABOCH, Jiří, PAVLOVSKÝ Pavel a JANOTOVÁ Dana. Psychiatrie: minimum pro praxi. 5 vyd., Praha: Triton, 2012, 239 s. ISBN 978-807387-582-4

 2. ZVOLSKÝ Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd., Praha: Karolinum, 1997, 192 s. ISBN 80-718-4494-2.

 3. ZVOLSKÝ Petr. Speciální psychiatrie. Dotisk. Praha: Karolinum, 1996, 206 s. ISBN 80-718-4203-6.

 4. KRATOCHVÍL Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přepracované vydání. Praha: Portál, 2006, 383 s. ISBN 80-736-7122-0.


 

Informace k organizaci výuky pro Bc obory

 • Přednášky pro Bc obory probíhají dle vypsaného rozvrhu v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro, zadní trakt.

 • Pro úspěšné absolvování předmětu je důležitá přítomnost na přednáškách.

 • Je povolena 1 omluvená absence.

 • V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku, e-mail: Bartecek.Richard@fnbrno.cz.


 

Informace ke zkouškám (kolokviu) pro Bc obory

 • Zkouška probíhá formou písemného testu, který je náhodně generován z otázek, které jsou studentům poskytnuty vždy na konci hodiny. Proto je důležité, aby studenti na výuku chodili.

 • Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi.

 • Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek.  PRAKTICKÁ VÝUKA PRO Bc OBORY "PA" A "ZZ"

 

BZPS061c Neodkladná péče v psychiatrii - cvičení (neprobíhá na PK)

 • Praktická výuka pro Bc obor Zdravotnický záchranář se koná na Katedře porodní asistence LF MU, č. m. 238, Komenského nám. 2, Brno, ve dvou termínech: 27. 2. 2017 a 13. 3. 2017 od 16.00 do 19.20 hod.

 • Praktickou výuku na Katedře porodní asistence LF MU vede Mgr. Petra Janíková.

 

 BPPS061c Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení

 • Praktická výuka pro Bc obor Porodní asistentka probíhá v jarním semestru na Psychiatrické klinice.

 • Praktickou výuku pro Bc obor Porodní asistentka zajišťuje vrchní sestra PK Milena Švestková spolu s dalšími staničními sestrami jednotlivých oddělení PK.

 • Odkaz na informace o předmětu v IS MUNI: is.muni.cz/predmety/predmet.pl.

 

Anotace_prakt_výuka - Rozvrh_prakt_výuka - Studijní_literatura_prakt_výuka - Info_k_organizaci_a_ukončení_výuky

 

 Anotace - praktická výuka

 • Obecným cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u nemocných na psychiatrickém oddělení.

 • Konkrétní cíle výuky: Po úspěšném absolvování výuky by studenti měli být schopni popsat a definovat specifika ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení, popsat proces péče na psychiatrickém oddělení, vyjmenovat a zopakovat proces identifikace potřeb nemocných na psychiatrii, formulovat základní ošetřovatelské problémy pacientů na psychiatrii, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí v péči o nemocné na psychiatrii, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studentů.

 • Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. V oblasti speciální psychiatrie jsou prezentovány nejčastější psychické choroby a léčebné metody, jakož i biologické způsoby léčby.

 • Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými dospělými i dětmi.


 

Rozvrh - praktická výuka

Rozvrh praktické výuky pro Bc obor Porodní asistentka najdete zde: 

Rozvrh_Bc_PA_jaro_2017.doc

Pozn.: Praktická výuka pro Bc obor Zdravotnický záchranář NEPROBÍHÁ na Psychiatrické klinice.


 

Studijní literatura - praktická výuka

Studijní literatura pro praktickou výuku předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení je totožná se studijní literaturou k přednáškám - viz Studijní_literatura výše.


 

Informace k organizaci a ukončení předmětu Ošetř. péče v psychiatrii - cvičení

 • Praktická výuka probíhá vždy ve středu po skončení přednášky (cca od 12.40 h do 13.30 h). Studenti vyčkají po skončení přednášky v klubovně na vrchní sestru nebo její zástupkyni. Praktická výuka je většinou vedena formou kazuistických seminářů a nácvikem praktických ošetřovatelských dovedeností u lůžka pacienta na odděleních PK.

 • Ukončení předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení se děje formou zápočtu. Udělení zápočtu je podmíněno docházkou na praktickou výuku (je povolena 1 absence) a předchází mu závěrečná diskuse.

  

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno