Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Všeobecné lékařství: PSY-cvičení

 

VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

 

Anotace - Rozvrh - Informace_k_výuce_předmětu_PSY_-_cvičení - Studijní_literatura - Výukové_materiály

 

Anotace

 • Obecná psychiatrie: obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Praktická výuka v seminárních místnostech a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Psychiatrická anamnéza, základy vyšetřovacích metod v psychiatrii. Metodické postupy v psychiatrii, psychopatologie jednotlivých psychických funkcí. Terapie biologická (elektrokonvulzivní, farmakoterapeutická), psychoterapie.

 • Speciální psychiatrie: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii. Psychiatrický chorobopis, psychiatrická diagnóza. Ukončení stáže zápočtem s vypracováním krátkého testu základní symptomatologie.

 • Výuka probíhá formou seminářů, kazuistik a nácviku klinických dovedností

 • Výuka seminářů a kazuistik probíhá v posluchárně PK, klinické dovednosti na jednotlivých odděleních PK.

 


 

Rozvrh

Aktuální rozvrh předmětu Psychiatrie - cvičení pro 5. ročník VL na jarní semestr 2018

Rozpis výuky dle jednotlivých týdnů semestru a vedoucí stáží jednotlivých studijních skupin najdete zde: 

Rozpis_vyuky_PK_jaro_2018.doc

Rozvrh výuky na jednotlivé dny je podrobně rozepsán ve stážovacím archu, který studenti dostanou první den stáží. Vzorový stážovací arch pro předmět Psychiatrie - cvičení najdete zde: 

Staz_arch_VL_vzor_akt_jaro_2018.doc

 


 

Informace k výuce předmětu Psychiatrie - cvičení

PROSÍME PŘEČÍST PŘED ZAČÁTKEM VÝUKOVÉHO BLOKU PSYCHIATRIE - CVIČENÍ

 • Výuka předmětu Psychiatrie - cvičení probíhá ve dvoutýdenních blocích podle studijních skupin. Maximální počet studentů na výuku předmětu Psychiatrie - cvičení je 26 studentů na každý blok. Prosíme o dodržování tohoto max. počtu studentů při přihlašování do jednotlivých studijních skupin.

 • Výuka začíná každý den v 8.00 hod (v pátek v 7.30 hod.) v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro. První den stáží (další dny taktéž) se studenti se shromáždí ve vestibulu před posluchárnou PK, budova G, zadní trakt v prvním patře a vyčkají na sekretářku, která jim posluchárnu odemkne.

 • Studenti si na výuku přinesou přezůvky, pláště, psací potřeby, papír na záznamy, popř. fonendoskop. Tyto věci si mohou po celou dobu dvoutýdenního bloku nechávat v zadních prostorách posluchárny.

 • Ve dnech, kdy mají studenti předmět „Klinické dovednosti“ (8.00 – 9.00 hod.) na odděleních PK, se nejdříve převléknou v posluchárně do plášťů, přezují se a všechny věci si mohou v posluchárně nechat (na odd. budou potřebovat jen tužku a papír). Medici musí před odchodem na oddělení posluchárnu UZAMKNOUT a klíč odevzdají na sekretariát přednosty p. Pazderové (v případě její nepřítomnosti p. Douškové). Po návratu z oddělení si klíč od posluchárny opět na sekretariátě vyzvednou.

 • Doporučenou součástí výuky je účast studentů na odborných seminářích, které se konají pravidelně v pátek od 10.00 do 12.00 hod v posluchárně PK. Program odborných seminářů je vyvěšen na dveřích posluchárny, na nástěnce vedle sekretariátu Psychiatrické kliniky a na webu psychiatrie.med.muni.cz/index.php.

 • Očekává se, že studenti budou na výuku přicházet připraveni. To znamená, že budou disponovat alespoň základními informacemi, které budou daný den probírány v rámci výukového semináře respektive v rámci kazuistik a demonstrací. Vodítkem pro rozsah znalostí, které by měl student pojmout před zahájením výuky budiž elektronická učebnice „Psychiatrická propedeutika“ dostupná na Portálu LF MU a krátké prezentace dostupné na: is.muni.cz/el/1411/jaro2018/VLPY9X1c/um/ Pokud se student na výuku dostaví nepřipraven, nemusí mu být dovolena účast na daném dni výuky – což se rovná absenci se všemi důsledky z toho vyplývajícími (viz výše).

 • Za dny Státního svátku ( 30. 3. - pátek,  2. 4. - pondělí,  1. 5. - úterý a 8. 5. - úterý) není náhrada výuky. Studenti si nastudují formou samostudia zkrácené formy prezentace seminářů a základní pojmy k dané výukové jednotce. Najdete je na odkaze: is.muni.cz/el/1411/jaro2018/VLPY9X1c/um/

 

Výuka předmětu Psychiatrie - cvičení pro 5. ročník VL se skládá z následujících segmentů:

 • Výukové semináře: jsou prezentace na vybraná psychiatrická témata. Společně se studiem literatury a přednáškami má studentům poskytnout teoretický základ. Výuka se koná v posluchárně PK.

 • Kazuistiky a demonstrace klinických případů: jedná se buď o rozhovory s pacienty vedené vyučujícím, výuková videa nebo interaktivní kazuistiky. Tento segment výuky má sloužit jako první krok v aplikaci teoretických poznatků ohledně diferenciální diagnostiky a terapii v psychiatrii. Očekává se aktivní přístup studentů k řešení prezentované problematiky. Výuka se koná v posluchárně PK.

 • Klinické dovednosti: jedná se o část výuky zaměřenou na praxi. V tomto segmentu výuky studenti sami nebo pod dozorem vyučujících vyšetřují vybrané pacienty, následuje obvykle diskuze. Výuka se koná na jednotlivých odděleních PK.

Informace k ukončení předmětu Psychiatrie-cvičení (VLPY9X1c) - absence na výuce

 • Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na výuce dle rozvrhu, uvedeném ve stážovacím archu. Studenti mohou mít pouze 1 den omluvené absence bez náhrady, jinak musí výuku nahradit. Povoleny jsou maximálně 2 absence, při více absencích již nemůže být zápočet udělen. V případě 2 absencí si student nahradí výuku jednoho chybějícího dne v příštím bloku s jinou studijní skupinou a zápočet mu bude udělen až po nahrazení této výuky. Pouze ve výjimečných případech, kdy si nebude moci student nahradit výuku s jinou studijní skupinou, bude kontaktovat zástupce pro výuku doc. Ustohala (email: Ustohal.Libor@fnbrno.cz) ohledně jiné formy náhrady výuky.

 • Další podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu na konci 2. týdne stáží. Test obsahuje 13 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 8 otázek.

 • Pokud se student v rámci 1 povolené absence nemůže zúčastnit zápočtového testu v daném termínu, tj. se "svou" skupinou, se kterou stážoval, přijde si napsat zápočtový test až za 2 týdny v pátek s další studijní skupinou. Zvláštní náhradní termíny pro zápočtové testy budou povolovány pouze výjimečně a opět je nutné si je domluvit se zástupcem pro výuku doc. Ustohalem (e-mail: Ustohal.Libor@fnbrno.cz).


 

Studijní literatura

 

POVINNÁ LITERATURA nejen ke zkoušce, ale i jako příprava na semináře a stáže z Psychiatrie

obsahuje zdroje, které jsou pro studium předmětu nezbytné buď celé, nebo jejich části.

 1. RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie. Vyd.1,Praha:Karolinum, 2012,466 s.ISBN 978-80-241985-9. Tato kniha může sloužit jako základ pro studium psychiatrie, a to v celém svém rozsahu. Obsahuje jak kapitoly obecné psychiatrie, tak kapitoly z psychiatrie speciální a kapitoly týkající se terapie psychických poruch. 

 2. HÖSCHL, Cyril (ed.), Jan LIBIGER (ed.) a Jaromír ŠVESTKA (ed.). Psychiatrie. 2. dopl. a opr. vyd. Praha: TIGIS, 2004, 883 s. ISBN 80-900-1307-4. Tato kniha může sloužit jako alternativa k předchozí. Její znalost v celém rozsahu však není nutná. V případě, že bude studentovi sloužit jako základní literatura, pak je nutné soustředit se na kapitoly obecné psychiatrie, speciální psychiatrie, psychofarmakologie a jiných terapeutických metod. Kapitoly, týkající se etiologie psychických poruch a zobrazovacích metod pak mohou sloužit k zodpovězení některých specifických otázek ke zkoušce. 

 3. KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál LF MU [online]. 2009, 2011 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html   Je zdroj vhodný jako úvod pro studium psychiatrie. Jeho účelem je poskytnout povšechný přehled o základních konceptech, které psychiatrie používá a současně přiblížit psychiatrickou praxi tak, aby se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddělení. Její prostudování je vhodné před započetím stáží na Psychiatrické klinice.      

DOPORUČENÁ LITERATURA nejen ke zkoušce, ale i jako příprava na semináře a stáže z Psychiatrie

obsahuje zdroje, které nejsou pro studium předmětu vysloveně nezbytné, umožňují však jeho hlubší pochopení a pro splnění předmětu je jejich znalost výhodou. 

 1. DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přeprac. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 646 stran. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4826-9. Tato kniha je vyníkajícím zdrojem pro studenty, kteří si chtějí prohloubit znalosti zejména z obecné psychiatrie a diagnostiky. Pro ty studenty, kterým nevyhovovaly části obecné psychiatrie v prvních dvou učebnicích, může tento zdroj sloužit jako učebnice obecné psychiatrie a syndromologie.

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 34 s. ISBN 80-210-2795-9. Tato kniha je vhodná pro studium sexuologických otázek, které v "povinné literatuře" nemusí být podrobně rozebrány. 

 3. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006, 383 s. ISBN 80-736-7122-0. Tato kniha je vhodná pro studenty, kteří chtějí důkladněji porozumět psychoterapeutickým postupům. Může rovněž sloužit jako alternativa nebo doplnění informací na dané téma z "povinné literatury". 

 4. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. 2008, 2011 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-476-sexualita-u-nemocnych-s-psychickymi-poruchami.html Tento zdroj obsahuje základní informace o sexuálních problémech dle jednotlivých diagnóz dle MKN-10. Každá kapitola zahrnuje jak projevy psychických poruch v sexuální oblasti, tak vliv léčby na sexualitu léčených včetně popisu, jak vzniklé problémy terapeuticky zvládat. 

 


 

Výukové materiály (prezentace seminářů a kazuistik)

 •  Kompletní studijní materiály k předmětům PSY-přednáška i PSY-cvičení najdete zde:

              is.muni.cz/el/1411/jaro2018/VLPY9X1p/um/      is.muni.cz/el/1411/jaro2018/VLPY9X1c/um/

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno