Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty NR 9893-4 Predikce průběhu iniciálních fází schizofrenie pomocí morfologie mozku

Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 


URL URL: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=NS9893

Schizofrenie je chronické onemocnění, které vede u části pacientů k výraznému narušení sociekonomické výkonnosti. Průběh onemocnění je však individuálně značně variabilní a pomocí klinických údajů obtížně odhadnutelný. Cílem projektu je jednoleté sledování pacientů s první epizodou schizofrenie za účelem predikce stavu s odstupem jednoho roku pomocí charakteristik morfologie mozku v době první epizody hodnocené pomocí voxel-based morfometrie a návrh statistické procedury pro srovnání charakteristik morfologie mozku individuálního pacienta s odpovídající skupinou zdravých jedinců a využití těchto informací pro predikci stavu rok po první epizodě. V tomto smyslu splňuje projekt Cíl 3: Specifikovat nejefektivnější diagnostické a léčebné postupy u chronických onemocnění a Cíl 6: Určit nejdůležitější preventabilní rizikové faktory a vytvořit tím předpoklady pro efektivní prevenci společensky závažných onemocnění Resortního programu výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011. Specificky v oboru Psychiatrie pak formulované priority “Optimalizovat strukturu současně poskytované péče v oblasti neuropsychiatrických poruch” s očekávanými přínosy ve formě zkvalitnění komplexní péče o nemocné s první epizodou schizofrenie a zvýšení kvality života jedinců se schizofrenií, zlepšení prevence nepříznivého vyústění nemoci. Hlavním očekávaným výsledkem je vypracování metodiky využití charakteristik morfologie mozku pro predikci dlouhodobého průběhu onemocnění po první epizodě schizofrenie. Tyto informace umožní vytipovat potenciálně rizikové pacienty s možností individualizace péče.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno