Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty NR 9855-4 Anatomická a funkční konektivita motorických oblastí CNS u schizofrenie

Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.


Cílem projektu je analyzovat funkční a anatomickou konektivitu v kontextu schopnosti řadit pohyby u pacientů se schizofrenií, což je jedno z častých motorických postižení u této nemoci. Funkční vyšetření motoriky je poměrně jednoduché realizovat, vyžaduje minimum hardwarových prostředků pro stimulaci, minimálně zatěžuje vyšetřovaného a tím je vhodným kandidátem pro klinické vyšetření zejména neuropsychiatrických pacientů. Takovéto klinické vyšetření je žádoucí pro vypracování algoritmů časné zobrazovací diagnostiky u pacientů se schizofrenií, ale i pro identifikaci zdravých jedinců s vysokým rizikem tohoto onemocnění. V tomto smyslu splňuje projekt Cíl 3: Specifikovat nejefektivnější diagnostické a léčebné postupy u chronických onemocnění a Cíl 6: Určit nejdůležitější preventabilní rizikové faktory a vytvořit tím předpoklady pro efektivní prevenci společensky závažných onemocnění Resortního programu výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011. Specificky v oboru Psychiatrie pak formulované priority “Optimalizovat strukturu současně poskytované péče v oblasti neuropsychiatrických poruch”.
Projekt využívá návaznosti dvou modalit moderních zobrazovacích metod: funkční magnetické rezonance (fMRI) a zobrazení difuze (DTI); funkční konektivita mozku bude analyzována pomocí fMRI, anatomická konektivita pak vyjde z výsledků fMRI a bude pro ni využita metoda DTI. Parametry konektivity pacientů se schizofrenií budou srovnány s parametry odpovídající skupiny zdravých dobrovolníků. Očekáváme, že těmito metodami budeme schopní zobrazit poruchu konektivity u pacientů se schizofrenií.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno