Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty NR 9676-4 Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie

Hlavní řešitel: PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Spoluřešitel: MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

URL URL: http://www.isvav.cz/h10/projectDetail.do;jsessionid=038F5701F18A160454CAE2053A2CC26F?rowId=NS9676

Klinické vyšetření pacientů, stanovení diagnózy schizofrenie dle diagnostických vodítek MKN-10 a DSM IV, administrace dextrometorfanu pro dextrometorfanový test, odběr krevních vzorků pro stanovení genotypu a fenotypu CYP 2D6, stanovení genotypu CYP 2D6 (automatická sekvenace všech 9 exonů CYP2D6 genu s přilehlými intronickými oblastmi, real-time PCR – analýza křivek tání v reálném čase za použití fluorescenčně značených sond, agarová elektroforéza pro detekci alel s duplikací, delecí nebo s některým typem konverze, analýza křivek tání s vysokým rozlišením), administrace medikace (risperidonu a přídatné medikace), hodnocení klinického stavu škálou PANSS a CGI, hodnocení snášenlivosti škálou UKU, administrace škál NDS a DAI-10, zhodnocení odpovědi na léčbu, sledování počtu "drop-outs", sledování dosažení remise, analýza a interpretace získaných dat.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno