Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty NT13437-4 Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.                                                                                                            Spoluřešitel: doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.


URL URL: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=NT13437

Pacienti s postižením mozečku mohou trpět depresí, úzkostí, omezením kognitivních aktivit, zpomalením reaktčního času, což má významný dopad na kvalitu jejich života. Souhra kortiko-striatálních i kortiko-cerebellárních okruhů je důležitá pro odhad průběhu senzorických vjemů a časování motorické odpovědi. Schopnost odhadu, predikce a správné načasování reakcí jsou klíčové pro každodenní život člověka. Dystonie je způsobena selháním funkčních obvodů bazálních ganglií, což vede k poruše motorického programování (senzomotorické integrace), na níž se podílí i mozeček. Mozeček hraje jednu z klíčových rolí v patogenezi schizofrenie. Ve studii bude možno zhodnotit výkon pacientů trpících známou neurologickou a psychiatrickou poruchou, což umožní lepší porozumění mechanismům dysfunkce cerebella v testu prediktivního časování motorické aktivity. Srovnáním odlišností a podobností výkonu u různých typů patologie bude možné vyhodnotit specifické a společné rysy behaviorální odpovědi a jejich pravděpodobný podklad.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno