Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty AZV 15-31063A Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě na míru schizofrenním pacientům

Doc. Yuh-Man Wadeley, Ph.D., LF MU - hlavní řešitel
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., FN Brno - spoluřešitel

V oblasti farmakologické léčby schizofrenie byl učiněn velký pokrok. Nicméně, moderní antipsychotická medikace je stále spojena s nežádoucími účinky, nízkou flexibilitou, přerušením léčby a nízkou efektivitou na negativní a kognitivní symptomy. V tomto ohledu je problematické zhodnotit účinek léků na mozkové buňky, které kontrolují naše myšlení a chování. Objev indukovaných pluripotentních kmenových buňek (iPSC) je průlomová technologie, která umožňuje změnit kožní nebo jiné buňky v buňky mozku (neurony, astrocyty a ligodendrocyty). Následně mohou být kultury pacientových buněk expandovány a vyšetřeny na Petriho misce. Tento projekt je zaměřen na využití technologie iPSC k vytvoření terapeutické platformy, která spojuje in-vivo a in-vitro postupy k testování účinků antipsychotik na buněčných kulturách individuálních pacientů. Výsledek zhodnocení efektu léků bude využit k doporučení budoucí léčby.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno