Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD). Longitudinální,klinická a molekulárně-genetická studie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.


URL URL: http://www.muni.cz/research/projects/3113

V návaznosti na výsledky projektu IGA MZ ČR 6520-5 z let 2000 - 2005, budou v rámci longitudinální studie sledovány průběhové varianty hyperkinetické poruchy u 100 chlapců, u nichž byl v dětství, při řešení původního projektu, klinickým a psychologickým laboratorním vyšetřením, přesně určen subtyp poruchy (podle MKN 10 a podle DSM IV) a vyšetřením genomické DNA získán jejich individuální genotyp. Nové vyšetření probandů během adolescence a na prahu dospělosti, umožní detekovat jedince s perzistující formou hyperkinetické poruchy a jedince bez příznaků. Srovnáním s původními klinickými a laboratorními údaji uloženými v databázi, bude provedena korelace průběhových variant hyperkinetické poruchy (remitující a perzistující) s klinickými a biologickými markery onemocnění (se subtypem poruchy, hereditou, perinatálními vlivy, reakcí na farmakoterapii, a s výsledky analýzy genomové DNA.)


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno