Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Klinické a molekulárně genetické koreláty hyperkinetické poruchy u dětí

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.


URL URL: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=NF6520

V návaznosti na dosavadní výsledky molekulárně genetických studií hyperkinetické poruchy provést multioborovou studii s cílem určit a vyhodnotit vzájemný vztah molekulárně-genetických nálezů u hyperkinetických dětí k nálezům klinicko-psychologickým. Ověřit hypotézu, že v diagnostické kategorii hyperkinetických poruch (dle kritérií MKN 10 a DSM IV) existuje více fenotypů se specifickými behaviorálními a kognitivními příznaky, které jsou podmíněny variantami příslušných genů.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno