Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Psychiatrická klinika

Specifikace zdravotnické péče

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u širokého spektra duševních poruch a nemocí, se zaměřením na péči o akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace. Klinika je součástí FN Brno a disponuje 129 akutními lůžky (tzn. stanovená průměrná ošetřovací doba je 21 dní).

Mimo základní komplexní psychiatrickou péči pro pacienty z naší spádové oblasti poskytujeme vysoce specializovanou diagnostickou a terapeutickou péči (nové diagnostické a terapeutické metody jako jsou zobrazovací metody v diagnostice iniciálních fází psychotických onemocnění, stimulační metody, specializované programy pro poruchy příjmu potravy, systematické uplatňování nejnovějších farmakoterapeutických postupů v léčbě rezistentních stavů...). Kromě toho vedeme preventivní programy v oblasti duševního zdraví.


Z hlediska diagnostického jde o tyto nejčastější typy poruch a nemocí:

Organicke_dusevni_poruchy - Psychozy  - Neuroticke_poruchy_poruchy_vyvolane_stresem_a_somatoformni_poruchy - Poruchy_prijmu_potravy  - Dusevni_poruchy_vyvolane_ucinkem_alkoholu_a_jinych_navykovych_latek - Poruchy_chovani__a_emoci__v_detstvi__a_dospivani

 

 

Organické duševní poruchy

 
Demence a deliria. Pacienty s demencí hospitalizujeme k provedení diferenciální diagnostiky, k zahájení léčby kognitivy, pokud jsou indikovány, k léčbě behaviorálních a psychologických příznaků demence jako jsou poruchy nálady, vnímání, myšlení, neklid, delirantní stavy apod. Vše v rámci režimu akutního lůžka, tzn, že je třeba počítat s potřebou následné resp. chronické péče v dalším zařízení. V tomto ohledu je nezbytná aktivní spolupráce jak rodinných příslušníků, tak odesílajícího ambulantního specialisty.
 
 

Psychózy

 
Psychózy schizofrenního okruhu: schizofrenie, schizoafektivní porucha, poruchy s bludy, akutní a přechodné poruchy
Afektivní poruchy: bipolární afektivní porucha, depresivní poruchy.
Tito pacienti jsou nejčastěji hospitalizovaní na uzavřeném oddělení pro psychotické poruchy nebo pro afektivní poruchy. V poslední době jsou nám referováni zejména pacienti rezistentní k léčbě či pacienti s reziduální symptomatologií. Z těchto důvodů klademe důraz na detailní popis předchorobí a farmakologické anamnézy.
 
 

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

 
Neurotické poruchy: úzkostné a fobické neurotické poruchy, depresivní neurotické poruchy, nutkavé neurózy, neurastenie, disociativní (konverzní) poruchy
Poruchy vyvolané stresem: akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení různé povahy
Somatoformní poruchy: somatizační porucha, hypochondrická porucha, vegetativní dysfunkce Tyto poruchy jsou v centru pozornosti Psychoterapeutického oddělení (odd. 24) a Krizového centra. Zde probíhá skupinová i individuální psychoterapie, intenzivně je využívána ergoterapie, v indikovaných případech samozřejmě farmakoterapie a psychodiagnostika.
 
 

Poruchy příjmu potravy

 
Mentální anorexie
Mentální bulimie
Těmto poruchám je věnována pozornost na několika úrovních - oddělení 24 poskytuje specializovaný psychoterapeutický program za hospitalizace. Jde o uzavřené skupiny, je tedy třeba se předem objednat - po doporučení ambulantního psychiatra. Dětští pacienti jsou hospitalizováni na pedopsychiatrickém oddělení (odd. 21), je též možnost ambulantní péče ve specializované ambulanci. O pacienty v metabolickém rozvratu či s výraznou malnutricí pečuje Jednotka intenzivní psychiatrické péče s možností dalšího ambulantního vedení ve specializované poradně.Duševní poruchy vyvolané účinkem alkoholu a jiných návykových látek

 
Odvykací stavy související s užíváním alkoholu (včetně deliria tremens)
Odvykací stavy související s užíváním jiných návykových látek (anxiolytika a hypnotika, opioidy, psychostimulancia).
Pozn: léčba u těchto poruch je zaměřena na překonání abstinenčních příznaků (tzv. detoxifikace) a na vytvoření motivace pro další (střednědobou či dlouhodobou) odvykací léčbu. Tuto je možné podstoupit ambulantně, např. i v naší AT ambulanci (viz odkaz Ambulance) či ústavní formou v jiném - specializovaném – zařízení.
Psychotické stavy vzniknuvší v souvislosti s užíváním alkoholu a jiných (nealkoholových) návykových látek
 
 

Poruchy chování a emocí v dětství a v dospívání

 
Hyperkinetické poruchy (ADHD)
Neurotické poruchy v dětství a dospívání: úzkostné poruchy, depresivní poruchy, poruchy chování, tikové poruchy, noční a denní pomočování aj.

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno