Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

 

Klinická psychologie

Vedoucí psycholog: Mgr. Tereza Ženčáková

Popis_cinnosti_psychologu    Abecedni_seznam_psychologu    Informace o stazich z psychologie

Popis činnosti psychologů

Psychologové Psychiatrické kliniky (PK) spolupracují s lékaři – psychiatry v diagnostice a v terapii pacientů s psychickými poruchami. Jednou z jejich hlavních činností je psychodiagnostika s cílem správného stanovení diagnózy u pacienta a správného nastavení léčby. K diagnostice psychologové volí testy z rozsáhlé baterie psychologických testů. Psychiatrická klinika má vlastní psychologickou laboratoř, kde zkušená laborantka administruje a vyhodnocuje požadované psychodiagnostické metody.


Další důležitou činností je psychoterapie. Psychoterapeutické působení je podstatnou součástí léčby psychických poruch. Psychoterapie může být individuální, skupinová, rodinná nebo formou komunit.
Na PK pracuje aktuálně celkem 18 psychologů, z toho 11 psychologů má specializační zkoušku z klinické psychologie (atestace) a 7 psychologů je v předatestační přípravě a s pacienty pracují pod supervizí svých školitelů. Psychologové jsou zařazeni na jednotlivá oddělení kliniky, kde jsou součástí týmu a podílejí se na diagnostické a terapeutické činnosti.


Na uzavřených odděleních je těžištěm psychologické práce především psychodiagnostická činnost, ve většině případů se jedná o diferenciální diagnostiku pacientů s poruchou osobnosti a pacientů, u kterých se jedná o počátek onemocnění schizofrenního spektra. Psychologové využívají psychodiagnostické metody pro diagnostiku paměti, kognitivních a exekutivních funkcí, projektivní techniky. V individuální psychoterapii psychologové pomáhají pacientům integrovat psychotické prožitky do osobní historie, pomáhají znovu navázat kontakt s realitou, hledají cestu ze vztahové izolace. Podílejí se také na edukaci pacientů a jejich blízkých o povaze onemocnění. Psychologové uzavřených oddělení pravidelně spolupracují s Občanským sdružením PRÁH, které nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním a také podporu při začleňování do běžného života. Úzce také spolupracují s arteterapeutkami a ergoterapeutkami, které pracují s pacienty v rámci ergoterapeutických dílen.


Na dětském a dorostovém oddělení, které se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí a adolescentů z celého spektra dětské psychiatrie, psychologové spolupracují na diferenciální diagnostice a provádějí psychoterapii a klinické poradenství. Specifikem dětského oddělení je práce s rodinami hospitalizovaných dětí formou rodinné terapie, případně formou klinického poradenství. Výhodou PK je možnost navazující péče v dětské psychologické ambulanci, kontinuita péče o dětské a dorostové pacienty.


Na otevřeném psychoterapeutickém oddělení je hlavním léčebným nástrojem psychoterapie, psychologové zajišťují skupinový program pro pacienty s neurotickými poruchami a speciální program pro pacienty s poruchami příjmu potravy.


Na krizovém centru je k dispozici psycholog nepřetržitě 24 hodin denně, poskytuje krizovou intervenci případně psychoterapii pacientům hospitalizovaným na oddělení, ambulantním pacientům, kteří mohou navštívit KC bez objednání a jsou neodkladně ošetřeni lékařem či psychologem KC. V odpoledních a nočních hodinách přítomný psycholog zabezpečuje také provoz Linky naděje (nepřetržitá telefonická pomoc).


Ambulantní psycholog PK spolupracuje s psychiatrickou ambulancí, zajišťuje diagnostiku a psychoterapii pro ambulantní pacienty PK. Psycholog na částečný úvazek pracuje také ve specializované ambulancí PK - v sexuologické ambulanci, kde se diagnosticky i terapeuticky věnuje pacientům s funkčními sexuálními poruchami, poruchami pohlavní identity a pacientům sexuálně traumatizovaným.


Psychiatrická klinika se podílí také na vzdělávání klinických psychologů, jednak školí své vlastní psychology, kteří se připravují k atestaci z klinické psychologie nebo navazující atestaci z dětské klinické psychologie a jednak školí psychology z některých dalších klinik a oddělení FN Brno nebo z externích pracovišť. Zajišťuje praktickou část i teoreticko-praktickou část specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie. Teoreticko-praktické vzdělávání je zajištěno formou pravidelných supervizích seminářů, psychologové PK spolupracují v zajišťování seminářů s psychology Dětské nemocnice.


Na PK jako na akreditované pracoviště přichází řada kolegů externistů na povinné stáže v rámci specializační přípravy v oboru klinická psychologie. PK úzce spolupracuje s Akademií věd ČR, Psychologickým ústavem FF MU a s Katedrou psychologie FSS MU a zajišťuje pro studenty psychologie stáže z psychopatologie, psychodiagnostiky, klinické psychologie a také praxe v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.
Psychologové se podílejí na vědecko-výzkumné činnosti kliniky, např. na projektech: „Výzkum na téma práce s významem u fobických a úzkostných poruch“ (Mgr. Pokorná).


K práci psychologa neodmyslitelně patří kontinuální vzdělávání se v oboru, postupné zvyšování psychoterapeutické kvalifikace i po získání nástavbové specializace pro systematickou psychoterapii.


Psychologové se aktivně účastní na vzdělávacích akcích PK, účastní se odborných seminářů PK, odborně se profilují specificky v oblasti psychiatrie. Podílejí se na výuce studentů LF, FF a FSS MU.

 

Abecední seznam klinických psychologů/psychologů ve zdravotnictví

 

 • Blažková Milena, Mgr. et PhDr. – klinický psycholog
 • Dufek Jan, Mgr. – klinický psycholog, tréninkový psychoterapeut
 • Fedorová Sylvie, Mgr. - psycholog ve zdravotnictví
 • Janáková Hana, Mgr. – klinický psycholog, psychoterapeut
 • Janasová Kateřina, Mgr. - klinický psycholog
 • Knejzlíková Terézia, Mgr. - psycholog ve zdravotnictví
 • Komárková Irena, Mgr., Ph.D. – klinický psycholog 
 • Langová Šindelářová Marcela, PhDr. – klinický psycholog
 • Linhartová Pavla, Mgr. - psycholog ve zdravotnictví
 • Pokorná Zuzana, Mgr., Ph.D. – psycholog ve zdravotnictví
 • Svěrák Tomáš, Mgr. - psycholog ve zdravotnictví
 • Světlák Miroslav, PhDr., Ph.D. – klinický psycholog, psychoterapeut
 • Štejgerlová Lucie, Mgr. - klinický psycholog, psychoterapeut
 • Valková Barbora, Mgr. – klinický psycholog
 • Ženčáková Tereza, Mgr. - klinický psycholog, tréninkový psychoterapeut, vedoucí klinických psychologů PK

 

Informace o stážích z psychologie a psychopatologie:

V současné době nabízí Psychiatrická klinika přednostně možnost týdenních stáží studentům Psychologického ústavu Filosofické fakulty MU a katedry psychologie Fakulty sociálních studií MU. Tito studenti získají informace k tomu, jak se na stáž přihlásit, na svých katedrách, kde jsou k tomu určené styčné osoby. Studenti z jiných fakult či z jiných zařízení mohou zažádat o krátkodobou či dlouhodobou stáž dle aktuálních časových a personálních možností naší kliniky u Mgr. Zuzany Pokorné, Ph.D. na adrese: Pokorna.Zuzana@fnbrno.cz .

Před nástupem na stáže je nutné se obrátit na odd. vzdělávání FN Brno a vyřídit potřebné dokumenty. Kontaktní osoba: Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, e-mail: Sulakova.Alena@fnbrno.cz

Upozorňujeme, že stáže jsou placené, výše úhrady je dána pravidly FN Brno.  

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno