Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Linka naděje při Krizovém centru

 

----------------------    KONTAKT NA LINKU NADĚJE při KC: +420 547 212 333  ------------------

Budova Psychiatrické kliniky FN Brno byla postavena v roce 1965 podle projektu, který byl „ušit na míru“ pro potřeby moderní ústavní péče o psychicky nemocné. Krátce po zahájení provozu začala na PK pracovat Linka naděje (LN) jako druhá (po Praze) v tehdejším Československu a v nezměněné formě trvá doposud.


Linka naděje je psychologická první pomoc po telefonu, její provoz je nepřetržitý – 24 hodin denně a to po celý rok. Na LN pracují psychologové a školené zdravotní sestry, v minulosti rovněž psychiatři.


Původní cíl LN – předcházet suicidálnímu jednání - platí doposud. Časem se ukázalo, že velká většina hovorů plyne z aktuální potřeby klientů sdělit svoje problémy, pomoci je řešit a ujasnit si, jak se zachovat v té či oné situaci. Cílem rozhovoru je redukovat klientovu tenzi a zabránit případné zkratkovité reakci, jíž může být v krajním případě sebevražedné jednání. Klient není jen vyslechnut, ale pracovník LN mu pomáhá orientovat se v dané situaci, probere možné příčiny vzniku potíží a navrhne možná řešení. Direktivnější přístup uplatňuje pracovník LN tam, kde se jedná o těžké deprese, alkoholismus či drogovou závislost, nebo kdy bylo započato sebevražedné jednání. Poté, co bylo v roce 1989 otevřeno Krizové centrum Psychiatrické kliniky, je možné klienty LN pozvat k osobní návštěvě do ambulance Krizového centra.


Okruh problémů, pro které se klienti obrací na LN, je po celou dobu trvání více méně stejný: vztahové problémy-manželské, partnerské, rodinné. Dále potíže související s tělesným či duševním onemocněním a problematika závislostí-alkohol,drogy. Po revoluci v roce 1989 se objevily nové problémy-patologické hráčství a nezaměstnanost.
Od samého počátku je Linka naděje přístupná pro celou populaci, tzn., že se na ni mohou obracet i děti se svými problémy.


Linka naděje spolupracuje s tísňovou linkou 112, která LN předává hovory, a to v případech, kdy je nutná krizová intervence psychologa.


Přestože hovory na LN jsou anonymní, je jejich obsah stručně zaznamenán pro účely statistického zpracování. Z této statistiky vyplývá, že zhruba 2 % z celého počtu volajících jsou ohroženi sebevražedným jednáním. Telefonická pomoc v těchto případech slouží jako prevence sebevražedného pokusu a případně má zabránit následkům již probíhajícího suicidia.


Za dobu více než 50ti leté existence se na Linku naděje obrátilo přes 250 000 klientů, nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí. Brněnská Linka naděje má výjimečné postavení v systému telefonické pomoci v ČR. Je provozována zdravotnickým zařízením s možností návazné psychiatrické péče a její pracovníci jsou erudovaní psychologové-psychoterapeuti se znalostí psychiatrické problematiky.


 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno